Në lidhje me sistemin EAMIS këtu është një përmbledhje e disa arritjeve kryesore:

  •  7 memorandume për sistemin EAMIS janë nënshkruar me partnerët e zhvillimit, përkatësisht me Agjencinë Austriake të Zhvillimit (ADA), Agjencinë e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Japonez (JICA), Ambasadën e Suedisë, Ambasadën e Zvicrës, USAID-in, Prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe Zyrën e Koordinatorit të Përhershëm të UN në Shqipëri
  •  Integrimi me IPSIS është testuar, por jo me të dhëna live pasi IPSIS është ende në zhvillim e sipër. Integrimi mund të rifillohet vetëm pasi IPSIS të jetë populluar me të dhëna reale.
  •  Integrimi me AFMIS është realizuar me të dhëna reale dhe ka shkëmbim informacioni midis dy sistemeve. Nga pikëpamja teknike është përfunduar, pritet që cilësia e të dhënave që vijnë nga moduli PIM i AFMIS dhe të përmirësohen nga përdoruesit në terma afatgjatë.
  •  • Integrimi me bazën e të dhënave të programit “Client Connection”i Bankës Botërore (WB CC) është testuar me të dhëna reale dhe ka shkëmbim informacioni nga WB CC në EAMIS.
  • Integrimi me regjistrin ATRAKO mund të konsiderohet i përfunduar

Kontrata e pas-garancisë për sistemin EAMIS është nënshkruar brenda afatit kohor të projektit, dhe mirëmbajtja e sistemit tashmë ka filluar