Sistemi IPSIS ka bërë progres në disa fusha gjatë kësaj kohe

Trajnimi i Trajnereve (ToT)dhe faza e parë e trajnimit të përdoruesve të LM është përfunduar gjatë 4-15 maj 2020 me mbështetjen e Bankës Botërore. Më shumë se 150 pjesëmarrës nga kryeministria dhe ministritë e linjës, DoPA dhe ASPA morën pjesë në trajnim

  1. Testimi i Pranimit Operacional (përfshirë Testimin e Pranimit të Përdoruesit) përfundoi në maj 2020, me disa përmirësime që duhet të përfundojë gjatë periudhës së mirëmbajtjes.
  2. Dorëzimi i manualeve (versioni anglisht dhe shqip) dhe skenarët e testimeve janë përfunduar në maj të vitit 2020
  3. Përmirësimet dhe testimet për 2 shërbime në internet (Konsultime Publike-Testim dhe përmirësim dhe testim sistemit Open Data) janë pothuajse të përfunduara dhe do të pasohen me lëshimin e Certifikatës OA (Operational Acceptance)
  4. Faza aktuale - pranimi zyrtar për sistemin (Operational Acceptance)