Njësia e EAMIS tek MFE

Ka nje njesi te dedikuar brenda Ministrie se Financave dhe Ekonomise qe ka si rol mbikqyrjen dhe funksionimin e sistemit EAMIS

Sistemi I menaxhimit të Ndihmës së Huaj ne Shqipëri ( i njohur si EAMIS) është një komponent kritik i Sistemit të Planifikimit të Integruar që zbatohet nga Qeveria e Shqipërisë dhe që do të mbështesë funksionet kryesore të biznesit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe do të menaxhojë gjithë aspektet e financimit të zhvillimit.

Sistemi EAMIS mundëson:

 • Modernizimin e menaxhimit të zhvillimit financiar me modele të reja

  Krijimin e një rrjeti të partnerëve mes ministrive, qeverisjes lokale, donatorëve, investitorëve privatë, që integrojnë sistemet, njerëzit dhe proceset

  Konsolidon proceset e integruara nga planifikimi tek dorëzimi i programeve të zhvillimit strategjik në një sistem të integruar me hapa detyruese

  Mundëson një qendër burimi të integruar për programet strategjike të donatorëve, investitorëve dhe qeverisë

  Monitoron asistencën e BE-së përmes raporteve të standartizuara të para-aprovuara

  Jep një panoramë të qartë të programimit të zhvillimit dhe financimit që përfshin gjithë burimet e financimit nga partnerët e integrimit të zhvillimit (DIP), nga investimet publike dhe private, investimet e fondit rajonal të zhvillimit

  Redukton proceset e kota duke lidhur pikat nga planifikimi te dorëzimi

  Ofron transparencë për programet e zhvillimit me qeverinë, Ministritë e Linjës, partnerët dhe qytetarët

  Sistemi do shërbejë si një one-stop-shop për të huajt- investimet e financuara në Shqipëri.