Roli i Ministrisë së Financave në SPI

Duke zhvilluar AFMIS, Ministria e Financave synon të zbatojë një zgjidhje të vetme, plotësisht të integruar dhe homogjene, për të mbuluar sektorët e strategjisë, planifikimit dhe buxhetimit, të gjitha në përputhje me strategjitë kombëtare, sektoriale dhe ndërsektoriale planning and budgeting, all in conjunction with national, sector and cross-cutting strategies.
  • Ndan informacionet e buxhetit dhe projektit mes gjithë grupeve të interest
  •  Sistemi vijon rrjedhshëm, duke minimizuar punën manuale, duke kapur të dhënat që në burim, duke e bërë procesin e renditjes të të dhënave të pametë, që nga fillimi i procesit deri në përfundim të tij dhe dukë mundësuar në kohë reale aftësitë gjurmuese till its completion and providing real time tracking capabilities.
  • Minimizon kompeksitetin e arkitekturës IT
  • Mundëson një pasqyrë të artë dhe të plotë të projektëve të gjithë palëve të përfshira si nga qeveria dhe nga homologët e jashtëm (donator dhe përfitues)
  •  Monitoron performancën e programeve dhe projektet e investimeve në përputhje me indikatorët financiare dhe jo financiarë
  •  Maksimizon përfitimet e marra nga aplikacionet ekzistuese të Thesarit (Maksimizon vlerën e investimeve fillestare duke i shtrirë këto procese nga dimensioni llogaritës në fushën e menaxhimit të vërtetë financiar)
  •  Imponon një strukturë të fortë sigurie (tip ombrellë) për të mbuluar gjithë aplikimet, ndërkohë që përdoruesit tani kanë mundësi të hyjnë në sistem dhe të kenë profile të sigurta për të aksesuar të dhënat në çdo fazë të procesit profiles to access data in any phase of the process
  • Kapin të dhënat që në burim dhe gjatë gjithë procesit të futjes së të dhënave duke u dhënë mundësi grupeve të ndryshme që të hedhin të dhëna në mënyrë të thjeshtë.