Modulet e AFMIS

Rolet dhe përgjegjësitë

 • Siguron përdorim efektiv të modulit PBA në mbështetje të nevojave e planifikimit buxhetor shumëvjeçar të njësive të MFE-së dhe Ministrive, Departamenteve dhe Agjencive të tjera (MDA).
 • Ndërton kapacitete në hartografimin dhe rindërtimin e procesit të biznesit (duke përdorur zgjidhje të mundshme kompjuterike, sa më shumë që të jetë e mundur) për të ndihmuar njësitë e MFE për optimizmin e aftësive të modulit PBA.
 • Mbështet përkufizimin e kërkesave funksionale të softuerit të ri dhe përmirësimet e procesit (nëse është e nevojshme) për modulin PBA.
 • Mbështet modelimin e raporteve që do të gjenerohen nga PBA, portali web dhe depoja e të dhënave për planifikimin e buxhetit operacional.
 • Mbështet modelimin e raporteve që do të gjenerohen nga PBA, portali web dhe depoja e të dhënave për planifikimin e buxhetit operacional.
 • Vlerëson në mënyrë periodike rreziqet e operacioneve të MTBP dhe propozoni masa lehtësuese
 • Identifikon nevojat për integrim/ndërfaqe të modulit MTBP me sisteme/module të tjera dhe përcjell zhvillimet në këtë drejtim
 • Bashkëpunon me Specialistin e Trajnimit për përgatitjen e planit të trajnimit të PBA për stafin e MFE dhe institucionet e tjera qeveritare dhe monitoron aktivitetet e trajnimit të PBA.

Rolet dhe përgjegjësitë

 • Siguron përdorim efektiv të modulit PIM për të mbështetur nevojat e menaxhimit të investimeve publike të MFE dhe MDA të tjera.
 • Ndërton kapacitete për hartografimin dhe rindërtimin e procesit të biznesit (duke përdorur zgjidhje të mundshme kompjuterike, sa më shumë që të jetë e mundur) për të ndihmuar njësitë e MFE për optimizimin e aftësive të modulit PIM.
 • Mbështet përkufizimin e kërkesave funksionale të softuerit të ri dhe përmirësimet e procesit (nëse është e nevojshme) për modulin PIM
 • Mbështet modelimin e raporteve që do të gjenerohen nga moduli PIM, portali web dhe depoja e të dhënave për monitorimin shumëvjeçar të të gjitha investimeve dhe rezultateve publike (treguesit kryesorë të performancës).
 • Bashkëvepron me ofruesin e zgjidhjes së modulit PIM për të zgjidhur çështjet funksionale gjatë periudhave të garancisë dhe / ose pas garancisë.
 • Vlerëson në mënyrë periodike rreziqet e operacioneve të PIM dhe propozon masa lehtësuese
 • Identifikon nevojat për integrim/ndërfaqe të modulit PIM me sisteme/module të tjera dhe përcjell zhvillimet në këtë drejtim
 • Bashkëpunon me Specialistin e Trajnimit për përgatitjen e planit të trajnimit të PIM për stafin e MFE dhe institucionet e tjera qeveritare dhe monitoron aktivitetet e trajnimit të PIM

Rolet dhe përgjegjësitë

 • Siguron përdorim efektiv të modulit BPPM për të mbështetur nevojat e menaxhimit të investimeve publike të MFE dhe MDA të tjera.
 • Ndërton kapacitete për hartografimin dhe rindërtimin e procesit të biznesit (duke përdorur zgjidhje të mundshme kompjuterike, sa më shumë që të jetë e mundur) për të ndihmuar njësitë e MFE për optimizimin e aftësive të modulit PBPPM.
 • Mbështet përkufizimin e kërkesave funksionale të softuerit të ri dhe përmirësimet e procesit (nëse është e nevojshme) për modulin BPPM
 • Mbështet modelimin e raporteve që do të gjenerohen nga PBPM, portali web dhe depoja e të dhënave për planifikimin e buxhetit operacional.
 • Bashkëvepron me ofruesin e zgjidhjes së modulit BPPM për të zgjidhur çështjet funksionale gjatë periudhave të garancisë dhe / ose pas garancisë.
 • Vlerëson në mënyrë periodike rreziqet e operacioneve të BPPM dhe propozon masa lehtësuese
 • Identifikon nevojat për integrim/ndërfaqe të modulit BPPM me sisteme/module të tjera dhe përcjell zhvillimet në këtë drejtim
 • Bashkëpunon me Specialistin e Trajnimit për përgatitjen e planit të trajnimit të BPPM për stafin e MFE dhe institucionet e tjera qeveritare dhe monitoron aktivitetet e trajnimit të BPPM

Një nga ekipet kyçe do të jetë përgjegjës për operacionet e portalit në internet, përfshirë depon e të dhënave dhe analitikën e të dhënave, bashkëveprimet me institucionet buxhetore dhe publikimin në web. Ekipi do të përfshijë analistë / shkencëtarë të të dhënave, ekspertë funksionalë të portalit në internet dhe specialistë të tjerë të trajnuar në operacionet e portalit dhe bashkëveprimet me të gjitha institucionet buxhetore. Do të ketë një Udhëheqës të Ekipit që i raporton rregullisht Shefit të Njësisë AFMIS (javore ose më shpesh) mbi aktivitetet e ekipit kryesor

Rolet dhe përgjegjësitë

 • Siguron funksionimin efektiv të platformës së depove të të dhënave (të lidhura me BPPM dhe modulet e tjera), dhe mjetet shumëdimensionale të analizave të të dhënave (p.sh. inteligjenca e biznesit, minierat e të dhënave) për të mbështetur raportimin ditor, monitorimin e performancës dhe nevojat për mbështetje të vendimeve të MFE dhe MDA të tjera
 • Ngre kapacitete në aftësimin për përdorim të depove të të dhënave dhe zhvillimin e kërkimeve dhe paneleve
 • Mbështet modelimin e raporteve që do të gjenerohen nga depoja e të dhënave.
 • Bashkëvepron me ofruesin e zgjidhjes së depos se te dheave për të zgjidhur çështjet funksionale gjatë periudhave të garancisë dhe / ose pas garancisë.
 • Vlerëson në mënyrë periodike rreziqet e operacioneve të depos se te dhenave dhe propozon masa lehtësuese
 • Identifikon nevojat për ekstraktim, transformim dhe ngarkim (ETL) të të dhënave nga sistemet përkatëse dhe zhvillimin e shërbimeve të internetit (Ndërfaqet e Programit të Aplikimit) për të automatizuar shkëmbimin e të dhënave
 • Bashkëpunon me Specialistin e Trajnimit për përgatitjen e planit të trajnimit të depos se te dhenave për stafin e MFE dhe institucionet e tjera qeveritare dhe monitoron aktivitetet e trajnimit të perdorimit te databazes

Rolet dhe përgjegjësitë

 • Siguron një qasje të besueshme dhe të sigurt në portalin në internet të AFMIS për 1.500 institucione buxhetore për të mbështetur operacionet e përditshme (të lidhura me AGFIS dhe module të tjera) dhe nevojat e raportimit
 • Ndërton kapacitete në mbështetjen operative të portalit dhe përdorimin e nënshkrimit / vulës dixhitale, në bashkëpunim me NAIS dhe ofruesin e zgjidhjes AFMIS.
 • Mbështet zgjerimin e aftësive të portalit në internet, dhe ndërlidhshmërinë me sistemet e tjera
 • Bashkëvepron me ofruesin e zgjidhjes së portalit web për të zgjidhur çështjet funksionale gjatë periudhave të garancisë dhe / ose pas garancisë.
 • Vlerëson në mënyrë periodike rreziqet e operacioneve të web portalit dhe propozon masa lehtësuese
 • Bashkëpunoni me Qendrën e Thirrjeve për të monitoruar cilësinë e shërbimit dhe kohën e reagimit për zgjidhjen e çështjeve funksionale të raportuara nga institucionet buxhetore duke përdorur portalin në internet
 • Bashkëpunon me Specialistin e Trajnimit për përgatitjen e planit të trajnimit të portalit web për stafin e MFE dhe institucionet e tjera qeveritare dhe monitoron aktivitetet e trajnimit të perdorimit te databazes