External Assistance Management Information System (EAMIS)

Sistemi I menaxhimit të Ndihmës së Huaj ne Shqipëri ( i njohur si EAMIS) është një komponent kritik i Sistemit të Planifikimit të Integruar që zbatohet nga Qeveria e Shqipërisë dhe që do të mbështesë funksionet kryesore të biznesit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe do të menaxhojë gjithë aspektet e financimit të zhvillimit.

Key Business Priorities of the Beneficiary are:

  1. Modernizimin e menaxhimit të zhvillimit financiar me modele të reja
  2. Bring in change while implementing a nationwide information systems;
  3. Krijimin e një rrjeti të partnerëve mes ministrive, qeverisjes lokale, donatorëve, investitorëve privatë, që integrojnë sistemet, njerëzit dhe proceset
  4. Konsolidon proceset e integruara nga planifikimi tek dorëzimi i programeve të zhvillimit strategjik në një sistem të integruar me hapa detyruese
  5. Strengthen Strategy formulation and monitoring with systematic work;
  6. Mundëson një qendër burimi të integruar për programet strategjike të donatorëve, investitorëve dhe qeverisë
  7. Monitoron asistencën e BE-së përmes raporteve të standartizuara të para-aprovuara
  8. Jep një panoramë të qartë të programimit të zhvillimit dhe financimit që përfshin gjithë burimet e financimit nga partnerët e integrimit të zhvillimit (DIP), nga investimet publike dhe private, investimet e fondit rajonal të zhvillimit
  9. Redukton proceset e kota duke lidhur pikat nga planifikimi te dorëzimi
  10. Ofron transparencë për programet e zhvillimit me qeverinë, Ministritë e Linjës, partnerët dhe qytetarët

The system will serve as one stop shop for foreign – funded investments in Albania.
EAMIS records and retains information on projects according to the following categorization:

Primary beneficiary of the EAMIS System is the MoFE – Donor Coordination Unit (expected to be established).

While MoFE is the prime beneficiary, several other units including DIPs, Line Ministries and agencies (AIDA), private investors and public citizens will also benefit from the system. Current processes run by MoFE for the Medium Term Budget Planning (MTBP) and Treasury systems will largely not be affected. Integration with these systems will be through timely data exchange.