Të rejat e fundit nga AFMIS

Në lidhje me progresin e sistemit AFMIS, sic u raportua ne takimin e fundit me webex, deri më tani përafërsisht 110 nga 600 institucione kanë akses në web portal ndërsa tani për tani procesi i qasjes se institucioneve te tjera është ndalur pasi ekipi i AFMIS po kërkon të rrisë kapacitetin e serverëve që të përballojë shtimin e përdoruesve

Sa i përket ndërfaqes AFMIS -HRMIS, testimi është në vazhdim e sipër, ndërsa pritet të ndodhë integrimi midis Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe APP-së (Agjencisë së Prokurimit Publik).

Deri më sot, 57 ministri / institucione qendrore me pothuaj 361 përdorues përdorin module PIM, MTBP dhe BPPM. Në lidhje me integrimin IPSIS me AFMIS, të dy sistemet janë plotësisht të pajtueshëm dhe nevojiten të dhëna reale

Për shkak të pandemisë Covid-19, trajnimet e AFMIS-it u ndaluan, pasi ky proces përfshin shumë takime dhe udhëtime të stafit. MFE ka kërkuar zgjatjen e periudhës së garancisë së AFMIS nga 31 tetor 2020 deri më 31 janar 2021 (zgjatje tre muaj), për të rikuperuar shkëputjen gjatë Mars-maj 2020

Takimi i grupeve teknike në fazën përfundimtare të IPS2

Një takim nëpërmjet platformës webex i mundësuar nga Zyra e Bankës Botërore në Tiranë, u mbajt më 9 qershor 2020

Takimi u moderuar nga Znj Evis Sulko, Z. Cem Dener nga Banka Botërore me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të gjitha ekipeve të sistemeve te SPI; kompanisë zbatuese të sistemit IPSIS dhe ekipit të NAIS . Qëllimi i përgjithshëm i takimit ishte përditësimi mbi aktivitetet e IPS dhe shkëmbimi i ideve dhe planeve mbi qëndrueshmërinë. Zonja Evis Sulko, hapi takimin dhe përshëndeti të pranishmit, duke theksuar nevojën për t'u fokusuar në qëndrueshmërinë pas mbylljes së projektit.

Të gjithë përfaqësuesit e sistemeve( IPSIS,EAMIS, AFMIS) kanë ndarë të rejat e fundit në lidhje me sistemet përkatëse, situatën aktuale dhe sfidat që i presin. Zonja, Aurela Velo informoi pjesëmarrësit mbi aksesin në web portal dhe numrin e institucioneve që e përdorin si dhe procesin e integrimit të AFMIS me sistemet e tjera

Pas diskutimeve të ngritura nga Ministria e Financave, Z. Cem Dener këshilloi që të përqendrohej në përgatitjen e një metodologjie dhe procedurave të përcaktuara për t'u ndjekur për mbështetjen e sistemit. Nga ana tjetër, kërkohet një analizë e hollësishme në mënyrë që të merret një vendim i informuar për rritjen e kapacitetit të serverit, në gjendje të përballojë ngarkesën e punës dhe përdoruesit.

Sa i përket EAMIS, kontrata e pas garancisë u nënshkrua brenda afateve të projektit IPS 2, ndërsa sistemi IPSIS raportohet të jetë në fazën e pranimit zyrtar për sistemin.

AFMIS meeting at Covid19

Testimi i HRMIS - AFMIS në zyrën e Thesarit në MFE

Më 8 maj filloi procesi i testimit me të dhëna reale mbi integrimin e HRMIS me AGFIS për automatizimin e pagesave të pagave të punonjësve të administratës publike. Procesi i testimit po ecën mirë, megjithatë ka hasur në disa çështje të vogla nga ana e HRMIS mbi të cilën kompania përkatëse e kontraktuar po punon për zgjidhjen e tyre. Ekipi i AFMIS ka punuar intensivisht edhe në kufizimet e COVID-19 dhe ekipi është mbledhur vetem në raste urgjente, duke respektuar masat anti-covid.

AFMIS

Përmbledhje mbi përdorimin e AFMIS dhe kontratat e sistemeve

Gjatë periudhës janar-maj 2020 sitemi AFMIS ka bërë progres si më poshtë:

  1. 1. Ekipi i Thesarit po ndjek operacionet ditore. Aktualisht janë 102 institucione buxhetore që hyjnë në portalin web. Për momentin, roll-out është përqendruar vetëm në konfigurimin e përdoruesve të rinj dhe të BI-së në sistem dhe mbështetjen e BI-së që përdorin tashmë portalin në internet, një aktivitet i kryer nga IT dhe stafi mbështetës funksional në MFE.
  2. 2. Në lidhje me MTBP dhe PIM, aktualisht në AFMIS ekzistojnë 9 Ministri (nga 11) dhe 16 Institucione Buxhetore (nga 35). Procesi i popullatës dhe mbledhja e të dhënave nuk po vazhdon për shkak të kufizimeve të Covid-19
  3. 3. Dokumenti i integrimit EAMIS - AFMIS tashmë është përfunduar dhe nënshkruar nga anëtarët e ekipit të NAIS

Statuset e kontraktimit të sistemeve

  1. Përdorimi AFMIS- Është bërë progres në përdorimin e portalit MTBP, PIM dhe portalit web. Kontrata e AFMIS është mbyllur (pa pagesa në pritje; çertifikatë pranimi e lëshuar megjithë ndërfaqet e mbetura dhe nënshkrimin dixhital).
  2. Testimi dhe pranimi i IPSIS- Edhe sistemi IPSIS po vazhdon me testimin dhe trajnimin online dhe ka bërë progres gjatë kësaj periudhe.
  3. EAMIS- lëshon çertifikatën e pranimit dhe garancisë dhe po nënshkruan kontratën me Synergy për këtë fazë të re
AFMIS

Integrimi i AFMIS në kohën COVID-19

Aktualisht në AFMIS janë live këto module MTBP, PIM dhe BPPM) 9 (nëntë) Ministri (nga 11) dhe 16 Institucione Buxhetore (nga 35). Procesi i popullimit dhe mbledhja e të dhënave nuk po vazhdon për shkak të kufizimeve të Covid-19. Institucionet e tjera që nuk e kanë populluar sistemin ende kanë nevojë për mbështetje në zyrat e tyre për të përdorur sistemin i cili nuk është i mundur aktualisht për shkak të distancës sociale. Eshtë shumë e rëndësishme qe t’u shpjegohet dhe te udhëzohen punonjësit të përdorin sistemin në mënyrë korrekte, sepse personat përgjegjës nuk ndihen ende te familjarizuar me sistemin. Disa probleme te identifikuar ne sistem janë raportuar para Covid-19 dhe kompania kontraktuese pritet t'i zgjidhë ato. Procesi do të rifillojë pas lehtësimit të masave në gjithë vendin

AFMIS roll-out progress

Progresi i zbatimit të AFMIS

Ekipi i AFMIS është duke punuar për përgatitjen e Planit të përdorimit të Ueb-Portalit për vitin 2020, i cili pritet të jetë gati deri në fund të dhjetorit 2019. Sidoqoftë, janë identifikuar disa pengesa dhe sfida organizative për Institucionet Buxhetore, në lidhje me qasjen në portalin në internet

Ekzistojnë dy lloje sfidash

  1. Ekziston mungesë e logjistikës (nuk ka skanr në Institucionet Buxhetore, madje kjo është raportuar dhe më parë nga TDO);
  2. Ekzistojnë disa çështje në lidhje me përputhjen e specialistëve financiarë dhe funksionet të zyrtarëve përmbarues me rregullat e kontrollet të brendshme financiare në disa institucione buxhetore (specialist financiar, është ai që jep informacion financiar dhe specialisti përmbarues, është ai që miraton informacionin financiar, duhet të jenë të ndryshëm, por në fakt është i njëjti person). Sistemi është ndërtuar në përputhje me rregullat e kontrollit të brendshëm financiar: personi që regjistron/fut informacionin financiar dhe personi që miraton një informacion të tillë duhet të jenë persona të ndryshëm.

Gjatë muajit nëntor janë shtuar në Web Portal për arshiven elektronike edhe 15 institucione të tjera ku janë trajnuar mbi 50 punonjës. Por ritmi ka rënë ndjeshëm pas tërmetit pasi pati impaktet e veta. Thesari është duke punuar për përgatitjen e planit të perdorimit të AFMIS për 2020

Tek moduli i MTBP i është dhënë akses dy institucioneve pilot: MBZHR dhe MEI. Drejtoria e Buxhetit dhe ajo e AFMIS janë në punë e sipër për mbledhjen e infos së nevojshme mbi përdoruesit e moduleve të PIM, MTBP dhe BPPM nga ministritë e linjës dhe institucioneve qendrore me qëllim konfigurimin e tyre në sistem

AFMIS Integrations

Integrimi i AFMIS

Integrimet AFMIS Përsa i përket integrimit të AFMIS me sistemet e tjera, puna është duke u zhvilluar në disa drejtime. U miratua ndërfaqja e komunikimit ndërmjet HRMIS - AGFIS, një dokument teknik për fillimin e testimit midis HRMIS dhe AGFIS. Është planifikuar që testet të zgjasin për tre javë. Testet, sipas planit, duhet të fillojnë në dhjetor. Në lidhje me integrimin AGFIS - APP, dokumenti është dakordësuar dhe miratuar nga të dy institucionet. Pritet që APP të përcaktojë datat e testimit.

Trajnimi i zyrave të thesarit për portalin dhe arkivin elektronik

Duke filluar nga muaji shtator , të gjitha zyrat e Thesarit në bashkëpunim me Drejtorinë e Procesimit të Biznesit janë duke trajnuar institucionet buxhetore për zbatimin e arkives elektronike dhe për depozitimin e në arkivin elektronik të dokumenteve mbështetëse për transaksionet që ekzekutohen në AGFIS.  

Ekipi i AFMIS po kryen një seri trajnimesh me zyrat e thesarit për implementimin e arkivit elektronik përmes portalit në internet. Pothuajse 30 zyra thesari janë trajnuar, ndërsa gjashtë të tjera do të ri-trajnohen gjatë javëve në vazhdim.

 

Gjithashtu nga degët e thesareve, me mbështetjen e Drejtorisë së Procesimit të Biznesit, janë trajnuar 60 institucione buxhetore, ku në total janë 360 punonjës të trajnuar. Procesi vazhdon e do të përfundojë kur të gjithë Institucionet Buxhetore të jenë online me Web portalin. Drejtoria e IT ka përfunduar konfigurimet në portal për 30 institucione buxhetore dhe vazhdon të kryejë këto konfigurime çdo ditë psër institucione Buxhetore të tjera. Ndërkohë, paralelisht AKSHI, drejtorita e IT në MoFE dhe ato në institucionet e tjera janë në bashkëpunim të vazhdueshëm për sigurimin e aksesit të institucioneve respektive në portal, proces i cili pritet të zgjasë pasi strukturat e involvuara janë në rrethe te ndryshme pra gjeografikisht larg nga njëra tjetra.    

Integration and testing with other systems (INSTAT, eKonsultimet, QPZ) NAIS, DDGG, INSTAT, QPZ and Vendors have been undergoing during October

Integrimi i AFMIS dhe HRMIS ne progres

Ekipi i AFMIS është duke punuar së bashku me HRMIS për integrimin midis dy sistemeve AFMIS dhe HRMIS. Kjo fazë zhvillimi do të pasojë me fazën pilot të testimeve me qëllim integrimin e plotë dhe funksionim live në vitin 2020. Ky zhvillim do të ndihmojë në automatizimin e pagave për nëpunësit civilë. 

Ndryshimet në procesin e transferimit të faturave të thesarit janë diskutuar me AKSHI-in, DoPA-n dhe kompaninë që mirëmban sistemin HRMIS dhe është bëre vlerësimi fillestar që kërkon zhvillimin e një moduli të veçantë për këto operacione. U ra dakord që në këtë fazë, vetëm postimi i faturës së thesarit është i nevojshëm.
 Për këtë, u bënë teste të suksesshme, në postimin e të dhënave nga HRMIS në AFMIS përmes ndërfaqes GG.

Tani do të fillojë faza e zbatimit, dhe sipas marrëveshjeve ndërmjet institucioneve do të komunikohet edhe koha e përfundimit dhe testimit live të sistemit.

Ndryshimet e planifikuara do të bëjnë të mundur dergimin e dosjes së thesarit nga HRMIS në AFMIS duke zëvendësuar funksionet ekzistuese të HRMIS.

 

Integrimi i AFMIS me sistemet e tjera

AFMIS pritet të jetë i integruar me sisteme të tjera, këtu po azhornojmë statusin e disa prej tyre.

Komunikimi në ndërfaqen QBZ / IPSIS është në proces dhe fushat janë dakorduar me Departamentin Ligjor të Kryeministrit, institucionin QBZ, IPSIS dhe ekipet e NAIS. Komunikimi ndiqet në nivelin teknik dhe shitës. QBZ (vendor ) ka dorëzuar dokumentin API. IPSIS JV po zhvillon pikën përfundimtare të shërbimit në internet dhe dokumentin API i cili duhet të ndahet me shitësin QBZ në mënyrë që të integrohen si në GG ashtu edhe pas fazës së testimit.
Treasury department at MoFE has concluded a technical solution with APP for the integration of EPS with AGFIS.

The software company is working with the implementation of the technical solution. Integration of APP (Albanian Procurement Portal) with AGFIS is very important component because it will ensure that only budget institutions that have available funds can undertake procurement process. On the other hand, this integration enables every user of the Public Investment Module Management in AFMIS to get information from APP about stages of procurement and funds available for a specific project.