Tani që IPS është Live ka disa veprime dhe sfida kritike përpara:
Sa i përket IPSIS, baza e politikave dhe baza ligjore mbi IPS dhe IPSIS (përfshirë manualet funksionale) duhet të përfundohen. Menaxhimi i të dhënave (përditësimi, cilësia, përpunimi) mbeten një sfidë e af ë rt, po ashtu dhe trajnimet e vazhdueshme të përdoruesve (PMM, MEF, MPJ dhe stafi i ministrive të linjës)

Nderfaqet

  • Ndërfaqet ndërmjet AFMIS - EAMIS - AFMIS duhet të testohen me të dhëna reale
  •  Ndërfaqja ndërmjet AFMIS dhe Sistemit Elektronik të Prokurimeve (APP) dhe ndërfaqja me Doganat duhet të përfundohen
  • Lidhja midis IPSIS dhe Gazetës Zyrtare duhet të përfundohet

Short term & Long Term challenges

  •  Përdorimi i sistemeve nga të gjithë përdoruesit
  •  Nevojitet ndërtim i vazhdueshëm i kapaciteteve (trajnimin në punë i përdoruseve të thjeshtë dhe ndihmë për administratorët e sistemit)
  • Vazhdim i trajnimit në punë në afat të shkurtër dhe afatgjatë, për të siguruar ngritjen e kapaciteteve të përdoruesve
  • Adresimi i nevojave që lidhen me menaxhimin e të dhënave dhe cilësinë e të dhënave në lidhje me përdorimin e sistemit, për të siguruar "sisteme të populluara" me të dhëna të sakta dhe burime njerëzore të afta e të dedikuara për menaxhimin funksional të sistemeve (IPSIS, AFMIS, EAMIS)
  • Zgjerimi i sistemeve në nivelin lokal, për të siguruar harmonizimin e standardeve për planifikimin financiar në nivelin qendror dhe lokal